logo

Stichting PoëzijLab

Voor digitale cultuur en kunst in de virtuele ruimte

De naam en fundamenten van de stichting PoëzijLab zijn vastgelegd in de statuten van 7 februari 2023.

Doel van de stichting

De stichting stelt zich ten doel: Het bevorderen van de actieve en receptieve deelname aan kunst en cultuur door jongeren en volwassenen in en buiten Nederland.

De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door:

  1. het aanbieden van opleidingen op het terrein van kunst en cultuur;
  2. het aanbieden van diensten en faciliteiten ten behoeve van de kunsteducatie en de lokale amateuristische kunstbeoefening;
  3. het ondersteunen van het onderwijs, sociaal cultureel werk en de amateurkunst op het gebied van de kunstzinnige vorming;
  4. het benutten van alle andere wettige middelen die voor het bereiken van het doel bevorderlijk kunnen zijn.

Wij leggen ons toe op digitale cultuur en kunst in de virtuele ruimte.

ANBI-instelling

De stichting PoëzijLab heeft van de Belastingdienst een beschikking ANBI gekregen. De stichting werkt nonprofit, voor het algemene belang.

Contactgegevens

Bestuurs­samenstelling

Het bestuur van de stichting PoëzijLab bestaat uit:

Het beleidsplan van de stichting in hoofdlijnen

Hier vindt u ons beleidsplan. Samengevat:

Beloningsbeleid

Het bestuur voert haar functie op vrijwillige basis uit en ontvangt geen salaris of andere beloning voor de verrichte werkzaamheden. Kleine kantoorkosten kunnen wel worden vergoed. De stichting heeft momenteel geen betaald personeel in dienst. Mocht dit in de toekomst veranderen, dan zal dat hier vermeld worden en transparant gemaakt worden in het financiële jaarverslag.

Verslag van de activiteiten van de stichting

Het eerste jaarverslag van de stichting zal bepubliceerd worden in het voorjaar van 2024.

Financiële verantwoording

De eerste jaarrekening en begroting van de stichting zullen bepubliceerd worden in het voorjaar van 2024.

De jaarrekening en de informatie op deze ANBI-pagina van de stichting worden gecontroleerd door een kascontrole­commissie. Die commissie is samengesteld conform het huishoudelijk reglement van de stichting en werkt volgens door het bestuur vastgestelde controle­modellen. Deze kunt u desgewenst opvragen.